2019-09-11    முழு இருதயத்தோடு அர்ப்பணிப்பு (2 இராஜாக்கள் 10:18-36)   download/view

பாகாலின் ஆராதனை ஒழிக்கப்பட்டது :

யூதனென்றுமில்லை :