2019-10-09    கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்தல் (2 இராஜாக்கள் 18:1-16)   download/view

விக்கிரக ஆராதனையை அகற்றுதல் :

கர்த்தரைச் சார்ந்து வாழ்தல் :