2020-03-26    பயன்பாடா? பயனளிப்பா? (லூக்கா 19:11-27)   download/view