2019-05-15    கடன் வாங்கிய கவசம் (1 சாமுவேல் 17: 27-40)   download/view