2020-08-01    ஆவிக்குரிய விடுதலை வாழ்வு (உபாகமம் 1:1-46)   download/view