2019-06-12    வானிலை அறிக்கை (மத்தேயு 14:22-27)   download/view