2019-06-12    அறிந்து கோல் நடைமுறைப்படுத்து (1 கொரிந்தியர் 7:25-40)   download/view

பரிசுத்த பவுலின் அறிமுக உரை :

நிர்விசாரமாயிராதே தீவிரம் காட்டு :

கர்த்தரைப் பற்றிக் கொள் :

காலந்தாழ்த்தாதே, கடமையைச் செய் :