2019-06-12    பேரிழப்பு (ரூத் 1:1-9)   download/view