2019-07-11    யெரொபெயாமின் முயற்சியும் முடிவும் (1 இராஜாக்கள் 14: 1-20)   download/view

கர்த்தருடைய வெளிப்பாடு :

கர்த்தருடைய வார்த்தை :

கர்த்தருடைய நியாயத்தீர்ப்பு :