2019-08-13    உபவாச ஜெபமும், மறுமொழியும் (2 நாளாகமம் 20:1-19)   download/view

பரிசுத்த உபவாச நாளை நியமியுங்கள் (1-4)

கர்த்தரையே சார்ந்தவராய் ஜெபியுங்கள் (5-12)

கர்த்தரின் மறுமொழி (13-19)