2019-08-13    முறுமுறுப்பு (யாத்திராகமம் 16:1-5)   download/view